O  PALAEODIVERSISTYRIA | InterArch-SteiermarkO  PALAEODIVERSISTYRIA | InterArch-Steiermark

PalaeoDiversiStyria

Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega sveta

 

Projekt „PalaeoDiversiStyria“ povezuje najnovejša znanstvena spoznanja s področja arheologije, arheobotanike in botanike z aktualnimi izzivi v poljedelstvu, spomeniškem varstvu in turizmu. Partnerstvo, ki ga je pričel in ga vodi Univerzalni muzej Joanneum iz Gradca, čezmejno povezuje institucije, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje na teh področjih.

Projektni partnerji:
•    Univerzalni muzej Joanneum
•    Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
•    Univerza Karla Franca v Gradcu, Inštitut za vede o rastlinah
•    Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
•    Trška občina Großklein
•    Občina Hoče-Slivnica

Projekt poleg identifikacije nekdanjih rastlinskih vrst v arheoloških kontekstih in njihove revitalizacije obsega tudi razvoj novih izdelkov za turizem, ki iščejo smernice in navdih v alternativnih prehranjevalnih navadah. Revitalizacija starih kulturnih rastlin bo pripomogla k večji biodiverziteti in bo lokalnim proizvajalcem in obrtnikom omogočila ponujanje novih in za turizem privlačnih izdelkov, ki svoj značaj črpajo iz lokalne arheološke dediščine. S tem, ko bodo ti izdelki postali razpoznavna znamka turistične ponudbe, bodo prispevali tudi k boljšemu oranjanju in razumevanju arheološke dediščine regije. V okviru projekta je zaradi tega posebna pozornost namenjena sodelovanje znanstvenikov z lokalnimi obrtniki in turističnimi ponudniki. Na takšen način se krepi razumevanje za skupne značilnosti v kulturni dediščini in poljedelski tradiciji mejne regije obeh štajerskih pokrajin.

Projekt „PalaeoDiversiStyria“, ki ga je pripravil Univerzalni muzej Joanneum s partnerji iz Avstrije in Slovenije, poteka v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-20. Finančno je podprt iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Odobreni skupni proračun znaša 1.320.000 EUR, od tega je 85% sredstev ESRR. Projekt, ki se je pričel oktobra 2016, traja 3 leta, oz. do septembra 2019.

Vodilni partner Univerzalni muzej Joanneum (Universalmuseum Joanneum), Oddelek arheologija in numizmatični kabinet

Univerzalni muzej Joanneum že več kot 200 let raziskuje arheološko dediščino avstrijske Štajerske. Raziskovalno in izobraževalno delo muzeja približuje ohranjanje in trajnostno uporabo te bogate arheološke dediščine tako prebivalcem avstrijske Štajerske kot obiskovalcem iz Avstrije ter tujine. V projektu „PalaeoDiversiStyria“ vodilni partner nudi in uporablja svoja strokovna znanja s področja arheologije tudi za impulze na področju turizma. Univerzalni muzej Joanneum prinaša v projekt širok nabor znanja in visoko izobraženo osebje z izkušnjami na področju arheološkega raziskovanja in njegovega posredovanja.
Projektna skupina Oddelka arheologija in numizmatični kabinet:
•    dr. Marko Mele, vodja projekta
•    mag. Karl Peitler, usmerjanje projekta
•    mag. Michaela Langmayr, asistentka projektnega vodje
•    mag. Sarah Kiszter, znanstvena sodelavka
•    mag. Daniel Modl, znanstveni sodelavec
•    Sebastian Scherzer, BA, strokovni sodelavec


Projektni partner 2: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Služba za razvoj in informatiko

Služba za razvoj in informatiko Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SRI ZVKDS) v sklopu Zavoda izvaja in koordinira nacionalne in mednarodne projekte oziroma izvaja razvojno-raziskovalne in promocijske projektne naloge. ZVKDS je v projektu PalaeoDiversiStyria ob raziskovanju in varstvu kulturne dediščine udeležen tudi pri nalogah zbiranja in obdelave podatkov, priprave in izvajanja projektnih aktivnosti, predstavitve, upravljanja in promocije projekta. Sedež Zavoda je v Ljubljani, vendar je ZVKDS s svojimi izpostavami zastopan po celi Sloveniji. V projekt prinaša obsežno zbirko podatkov o arheoloških najdiščih in vrsto strokovnjakov. Pridobljeni podatki omogočajo rekonstrukcijo paleokrajine mejne regije, ki je ključna za doseganje zadanih ciljev projekta. ZVKDS z obstoječim in novim znanjem ter s svojimi kapacitetami pomembno sodeluje pri promociji kulturne dediščine in pri turističnem razvoju regije ter s tem vzpodbuja boljše razumevanje kulturne dediščine in njenega varstva.

Projektna skupina Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije:
•    doc. dr. Matija Črešnar, vodja projekta
•    dr. Jernej Hudolin, usmerjanje projekta
•    mag. Zala Koželj, asistentka projektnega vodje
•    Anja Vintar, strokovna sodelavka
•    Ana Inkret, strokovna sodelavka
•    Nika Veršnik, strokovna sodelavka


Projektni partner 3: Univerza v Gradcu, Inštitut za vede o rastlinah

Univerza v Gradcu razpolaga s široko skupino strokovnjakov - botanikov, zoologov, pokrajinskih ekologov in arheologov. Inštitut za vede o rastlinah zadevne Univerze v Gradcu ima številne izkušnje z uspešnim izvajanjem interdisciplinarnih projektov. Strokovno znanje sodelavcev Inštituta med drugim pokriva področja geobotanike, rastlinske biodiverzitete in antropogenih sprememb pokrajine.

Projektna skupina Inštituta za znanost o rastlinah Univerze Karla Franca v Gradcu:
•    dr. Christian Berg, vodja projekta
•    univ.-prof. dr. Peter Scherrer, usmerjanje projekta
•    mag. Johannes Rabensteiner, znanstveni sodelavec

Zunanji sodelavci:
•    dr. Ruth Drescher-Schneider
•    dr. Andreas Heiss

Projektni partner 4: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Univerza v Mariboru je bila ustanovljena leta 1975 in je druga največja ter druga najstarejša univerza v Sloveniji. Botanični vrt univerze Maribor (BV UM) je del Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, ki upravlja Botanični vrt. 

Projektna skupina Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede:
•    izr. prof. dr. Andrej Šušek, vodja projekta
•    dr. Igor Tičar, usmerjanje projekta
•    Tjaša Vukmanič, asistentka projektnega vodje
•    prof. dr. Anton Ivančič, znanstveni sodelavec
•    viš. pred. dr. Andrej Paušič, znanstveni sodelavec
•    Metka Šepic, strokovna sodelavka


Projektni partner 5: Trška občina Großklein
Trška občina Großklein leži na južnem avstrijskem Štajerskem na sotočju reke Sulm in Saggau ter ima pri velikosti 27,78 km² približno 2.300 prebivalcev. Na območju občine je na Burgstallkoglu in njegovi okolici eno izmed najpomembnejših arheoloških najdišč iz starejše železne dobe v Evropi. Še danes si je mogoče v gozdovih najdišča ogledati približno 700 gomil ali pa obiskati arheološki muzej. Občina je tudi del turističnih mrež, ki so za razvoj turizma izjemnega pomena.
Projektna skupina Trške občine Großklein:
•    župan Johann Hammer, vodja projekta
•    mag. Nicole Hochsam, znanstvena sodelavka
•    Susanne Niebler, strokovna sodelavka


Projektni partner 6: Občina Hoče-Slivnica
Občina Hoče-Slivnica, ki meji na občino Maribor, se zaveda, da leži na območju, ki je bogato z zgodovinskimi, kulturnimi in naravnimi viri, za katere je potrebno stalno skrbeti in dopolnjevati z novimi vsebinami. Občina spodbuja lokalne pridelovalce hrane, da se povezujejo v lokalno mrežo pridelovalcev in ponudnikov ter aktivno deluje tudi na področju mreženja turističnih kmetij in ponudniki prenočišč.

Projektna skupina Občine Hoče-Slivnica:
•    Vanja Jus, vodja projekta
•    župan Marko Soršak, usmerjanje projekta
•    Peter Cokan, strokovni sodelavec